Az oldal valószínűleg ezt a fejezetet jeleníti meg legfelül az oldalon, de ez az utolsó fejezete az írásnak. Ha az elsőtől szeretnéd kezdeni az olvasást, akkor kattints ide.

Régi weblapról visszatöltve, az eredeti bejegyzés dátuma: 2009. október 24.

Hazugság, terror, ítélet

„Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig és nem is lesz soha.” (44)

Gondolhatod, hogy a feltámadás és az elragadtatás után milyen pánik fog eluralkodni a Földön! A félelem vesz erőt mindenkin. Látták, hogy itt-ott a földből emberek jöttek elő és felemelkedve az ég felé haladtak. Mások a szemük láttára változtak át, és szintén az égbe mentek. Mi történik itt? – kérdezik az emberek. Mi történik itt? És egyelőre nincs magyarázat. A rádiók, a televíziók megállás nélkül számolnak be erről a világméretű eseményről, tudósokat, papokat faggatnak a riporterek, majd katonai szakértőket. Az emberek egymást keresik, ki tűnt el és ki maradt itt. A műholdak a temérdek hívás miatt lefagynak. Mi történt és mi várható még?

A katonai szakértők mondják ki először, hogy valószínűleg űrbéli támadás történt, idegen égitestről érkezők támadták meg a Földet. Azonnali riasztás történik, összefogásra van szükség, egységre. A katolikus pápa beszédet mond a Vatikánban. Felszólít minden keresztyént(?), hogy támogassák a testvéri szeretetet és a világbékét. Kéri a mennyei angyalok közbenjárását.

Más vallások azonnali böjtre szólítják fel híveiket, egyben imanapot szerveznek. A kórházak berendelik orvosaikat, pánik, ájulás, idegösszeroppanás…

A Biblia szerint ebben az időben, egy ember kezében összpontosul majd a hatalom, ezt az embert fenevadnak nevezi az Írás, ő az ördög embere. Rejtélyes száma: 666. „…az egész föld követé a fenevadat. És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? Kicsoda viaskodhatik ő vele?… Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat a kik a mennyben laknak… imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.” (45)

Nagyon hosszadalmas lenne ha valamennyi történést részleteznénk, ezért igyekszünk csak vázlatosan ismertetni a Bibliában írottakat, nyilván a Teremtő Isten ítéleteire fókuszálva.

Az ítéletek (a világvége, a korszak vége) bevezetője az első feltámadás volt. Egy szelekció Isten részéről. Az Úr Jézus kiválogatta a Földön valaha is éltek közül az övéit. Elvitte a holtak közül és az élők közül azokat, akikkel együtt szeretne élni az örökkévalóságban. Elvitte azokat, akik méltónak bizonyultak erre.

Ítélet és keserves ítélet bizony, hogy az ittmaradottakat kiszolgáltatta egy olyan korszaknak, amelybe Ő nem kíván beavatkozni egy ideig. Lássuk, mire mennek az emberek az istentelenségükkel! Mit eredményeznek a szabadjára engedett elképzelések, vágyak, hatalmak, mit tud megoldani az ember a Teremtő Isten nélkül, szeretet helyett erőszakkal, brutalitással, hazugsággal? És mire megy Sátán, ha nem léteznek korlátai? Jobb világot tud-e felmutatni? Mit tesz saját embere, a fenevad, akit Antikrisztusként is ismerünk.

Hét év áll rendelkezésükre. Isten a Biblia szerint ennyi időt szabott ki nekik.

Hazugságokkal, üres ígéretekkel megtévesztik az embereket. Eleinte úgy tűnik, sikeresen. Eltörlik a készpénzt, totális ellenőrzés alá vonják a pénzügyeket, de magukat az embereket is. Megszűnik a fekete gazdaság, javul az életszínvonal.

Egyetlen vallásba tömörítik a világ vallásait, e vallás vezetője csodatévő hatalmat kap az ördögtől, így elfogadottsága szinte teljes lesz. A fenevaddal együttműködve megszűnnek a népek közti háborúk. Egy sikeres békekorszakot hoz létre Sátán?

De nem feledkeztünk meg valamiről? Vagy valakikről? Ábrahám Izsák és Jákob Istene elfeledkezett volna népéről? Az elragadtatásról szóló részben meg sem említettük a zsidó népet. Dehogy feledkezett meg róluk az Úr. Csakhogy a zsidó nép félretétetett egy időre. Nem tartotta meg az Istennel kötött szövetséget, nem tudott Isten papsága lenni, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Nem magasztalta Istenét, nem tett bizonyságot az egyetlen élő Úrról, az egyedüli Istenről, nem emlékezett meg csodáiról, nem hirdette azokat.

Prófétáit megölte, sőt a saját maga remélt Messiását is a pogányok kezébe adta és kivégeztette. Büntetése a szétszórattatás lett, ezért élt zsidó ember a világ szinte valamennyi országában. Csaknem kétezer évig még hazája sem volt ennek a népnek. Aztán Isten újra elővette őket, lett saját hazájuk, hazatelepülhettek, sőt ismét Jeruzsálem a fővárosuk. Igaz, hogy állandó háborúskodásban élnek a muszlim világgal, és nincs saját Templomuk, ahol a mózesi törvények szerint imádhatnák Teremtőjüket, de ettől még igazán jól élnek. Csakhogy elmúlt Jézus halálával az a kiváltságos helyzetük, hogy ők, ha megtartják a mózesi törvényeket, úgymond automatikusan üdvözülnek. Hát nem. A mennybe csak az juthat be, aki urának fogadja el az Úr Jézus Krisztust. Ez pedig ilyen történelmi múlttal nagyon nehezen megy a zsidóságnak. Keresztyének legyenek? Hát épp a keresztyének irtották őket közel kétezer éven át. Ebből köszönik nem kérnek.

Akad viszont néhány zsidó ember, aki mégiscsak el tudta fogadni a megölt és feltámadott Messiást élő Istenének, és ezek megigazulhattak, hitük eredményeként újjászülettek és már itt a Földön mennyei állampolgárok lettek. Ők az első feltámadás részesei. Elragadtatás után már nincsenek itt a Földön.

Az antikrisztusi „béke”-birodalomban valóban létrejön a közel-keleti béke, egy odaküldött békefenntartó hadsereg tudja majd ezt biztosítani. Még a zsidók hőn állított Temploma is felépülhet. Csakhogy abba a fenevad fogja Istenként imádatni magát. Ez nem tetszik majd sokaknak. Azért sem, mert Isten nem véletlenül hívta a történelem színpadára ismét a zsidóságot. Szétszórattatásukból eredően, ők a világ minden nyelvét beszélik. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene elpecsétel saját céljaira közülük 144 ezret, akik szerte- mennek, vagy éppen még szerte-élnek a világban, és hirdetik Isten országának az evangéliumát. Hirdetik azt az örömhírt, hogy a megtérés által a bűnös ember is üdvözülhet, elnyerheti az örök életet. Így olvassuk a Bibliában: „És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég.” (46)

És akkor jön el a vég. Hát tűrheti Sátán, hogy most, amikor végre megkaparintotta a hatalmat, valahol, valakik és ráadásul a zsidók, tagadják az ő isteni mivoltját és mást dicsőítsenek? Tűrheti a fenevad, amikor ő a Templomban isteníti magát? És a minden hamis és torzult vallást összetákoló egyházfő, a hamispróféta ölbe tett kézzel nézheti talán, hogy zsidók és nem zsidók tömegei szakadnak ki a hálójából és sorra térnek meg volt hívei az Úr Jézushoz?

Hamar lelepleződik az új rendszer igazi karaktere, a pusztítás. Az egész világon üldözni fogják a zsidó igehirdetőket és az általuk megnyert új hivőket. Elítélik és kivégzik őket, zsidókat, nem zsidókat egyaránt. Aljas hullám söpör végig a világon. Mindenki mindenkit feljelent, a darabjaira hullott világvallás tagjai is egymást adják hóhérkézre saját hitük és meggyőződésük miatt. Anya a lányát, fiú az apját. Vérengzések világszerte. Az országok csak abban jutnak egységre, hogy a zsidó népet ki kell végre teljesen irtani, mint minden rossz okozóját. Rövid időn belül felvonul a világ minden népe Izrael ellen. Megtámadják az országot, haláltáborokban irtják a zsidókat. Ez részben Isten engedélyével történik, ez a bosszúállás ideje, mivel a történelem során elhagyták Istenüket. Most számon kéri tőlük bűneiket, egyben a szenvedés által megtisztítja őket.

A Földet időközben eltalálja két aszteroida is. „…mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe… És meghala a tengerben a teremtett állatoknak harmadrésze, a melyekben élet vala, és a hajóknak harmadrésze elvesze… és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizeknek forrásaira… sok ember meghala a vizektől…” (47)

Valószínűsíthető, hogy ezek a becsapódások okozzák, hogy a Föld forgása felgyorsul (megrövidülnek a nappalok), egyben a Föld Napkörüli pályája is megváltozik (hétszer erősebben tűz majd a nap), a becsapódás következménye lehet a végzetes jégeső is. „És nagy jégeső, mint egy-egy talentom (43-44kg), szálla az égből az emberekre, és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért, mert annak csapása felette nagy.” (48) A fenevad birodalma elsötétedik, hatalmas földrengés pusztít mindenfelé, eltűnnek a szigetek, további földrajzi változások történnek. Valódi ítéletidő tombol!

Mielőtt a zsidók teljes számban kipusztulnának, egységesen, mint nemzet kiáltanak föl és hívják segítségül Messiásukat. Úr Jézus Krisztus segíts rajtunk! „És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábát… és az Olajfák hegye középen ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgygyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad… És ez lesz a csapás, a melylyel megcsapkod minden népet az Úr, a melyek Jeruzsálem ellen gyülekeznek: Megsenyved a húsok, és pedig amíg lábaikon állnak, szemeik is megsenyvednek gödreikben, nyelvük is megsenyved szájokban. És azon a napon lesz, hogy az Úr nagy háborúságot támaszt közöttök, úgy, hogy kiki a maga társának kezét ragadja meg, és a maga társának keze ellen emeli fel kezét.” (49)

Bebizonyosodott, hogy az istentelen nemzedék Sátán vezetésével csak öldökölni és pusztítani tud. Hazugságokkal összetákolt egységes birodalma mindössze három és fél évet élt, utána csaknem végzetes antiszemitizmusba torkolt, zsidó ellenes és keresztyénellenes terrorba fulladt, besúgói jellemtelenségbe züllött. Isten viszont nem nézte tétlenül a tragikus eseményeket, kiosztotta büntető ítéleteit. Kellőképpen megostorozta a gonoszokat vezetőikkel együtt. Az elragadtatás után ittragadtak nagy része elnyerte méltó büntetését.

Amikor a zsidó maradék az egyetlen Istenéhez fordult szinte kifejezhetetlen nyomorúságában, az Úr Jézus Krisztus azonnal a segítségükre sietett. Hiszen ezt várta majd kétezer éve. Ő már rég megbocsátott volna népének is, ha Hozzáfordul, mint a korábbiakban, a kegyelem időszakában, bármelyik halandó.

Visszajött Jézus. Nem úgy, mint egyszerű názáreti tanító, akit megkorbácsoltak, leköptek, keresztre feszítettek. Úgy jött vissza, mint Isten Fia, akié minden hatalom a mennyben és a Földön. Aki olyan Úr, hogy uraknak ura, királyoknak királya. Aki a Békesség Istene. Azért jött, hogy végleg eltörölje Izrael bűneit, azért jött, hogy Izrael királyaként az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adott ígéreteket beteljesítse és a Föld királyaként, megalapítsa Békebirodalmát. Azért jött, hogy bilincsbe verve tehetetlenségre kárhoztassa az ősi kígyót és sárkányt, az ördögöt, aki a hazugság atyja, aki már a kezdetektől embergyilkos és Isten ellensége volt. Az Úr Jézus visszajövetelekor leszámol az Antikrisztussal is és a hamisprófétával is. Sok gonosz dolgot vittek véghez, megérdemlik végleges megsemmisítésüket.

Ha azt gondolod, hogy az ítéletek sora volt a világvége, a korszak lezárása, akkor tévedsz.

Az Úr Jézus, ítéletei zárásaként még Maga elé szólítja a népeket. Két csoportba állítja őket. Az egyik csoportot megáldja és lehetővé teszi számukra, hogy vele éljenek a Békebirodalomban. Őket méltónak tartja erre, mert az antikrisztusi időszakban emberek tudtak maradni. A másik csoportra kimondja a végzetes mondatot: Menjetek tőlem átkozottak az örök tűzre!… Ők az utolsó hét évben még a figyelmeztető, megtorló csapások ellenére is teljesen elveszítették, emberi személyiségüket, mivoltjukat. Elállatiasodtak, eszement módon öltek, zsarnokoskodtak, félelmet gerjesztettek, teljes mértékben azonosultak az ördög, a fenevad és a hamispróféta jellemvonásaival.

És ezzel az ítélettel, a népek végső megítélésével zárul az a világkorszak, amelyben az ember uralkodott a Földön, istentelenül, a bűnök fogságában úgy, hogy Teremtő Istenét nem láthatta, csak hitben tudott volna Hozzá közeledni. De nem akart.

Az új korszakban az Úr Jézus Krisztus személyes jelenlétében fog élni az emberiség, szeretetben. Isten együtt lakik majd az emberekkel.

Amikor még Jézus názáreti tanítóként beszélt, ezt mondta egyszer: „Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa: térjetek meg, és higyjetek az evangyéliomban.” (50)

Jézus mondása ma aktuálisabb, mint valaha.

Kedves Barátunk, kedves Olvasó! Fogadd el Isten irgalmát, fogadd el szeretetét! Ne tétovázz, hívd segítségül Megváltó Istenedet, a feltámadt Bárányt, az élő Úr Jézus Krisztust! Tartozz azok közé, akik elragadtatnak, akik megmutatják Urunknak azt a hatalmas erejét, amellyel le tudták küzdeni a bűnt és amellyel eljuthattak az örök életre!

Áldjon meg téged az Úr Jézus Krisztus. Ámen.

Vissza az összefoglaló oldalra